Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Téměř 650 milionů korun z OP VVV přispěje k lepšímu vzdělávání / 19. 05. 2017 /

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

MŠMT

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří Místní akční plány rozvoje vzdělávání téměř 650 miliony korun. Hodnotícím procesem úspěšně prošlo 222 projektů  napříč celou Českou republikou a většina z nich je již v této chvíli realizována. 

Cílem výzvy s názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání je vytvoření a následná implementace regionálních strategických dokumentů, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Napomůže tomu spolupráce škol a dalších aktérů ve vzdělávání založená na společném informování, setkávání, vzdělávání a strategickém plánování aktivit. Důležitým aspektem je zaměření na problémy a potřeby specifické pro aktéry z konkrétního území či regionu. Místní akční plány podporují rozvoj potenciálu každého žáka, a to například prostřednictvím lepší spolupráce formálního a neformálního vzdělávání. Ve výsledku aktivity podporované v rámci této výzvy přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i jednotlivých krajů.

 

Příklady konkrétních aktivit a dopadů projektů:

  • spolupráce a komunikace všech aktérů, která povede k lepší informovanosti a výměně zkušeností
  • společné projekty a využívání infrastruktury větším počtem aktérů, díky které mohou vzniknout finanční úspory
  • příprava strategických vzdělávacích dokumentů a nastavení vzdělávací politiky na konkrétním území
  • zlepšení konkurenceschopnosti škol a menší odliv žáků
  • vytvoření metodického zázemí pro školy
  • podpora inkluzivního vzdělávání, podpora dětí ohrožených školním neúspěchem, ale i nadaných dětí

 

Ve výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání bylo pro projekty připraveno 680 milionů korun. Celkem 222 projektů si rozdělí téměř 650 milionů korun. „Základem strategického řízení a plánování je otevřená komunikace. Věříme, že díky těmto intervencím umožníme, aby všichni aktéři, kteří ovlivňují podobu regionálního školství v České republice, spolupracovali a otevřeným dialogem pomáhali zlepšovat mateřské a základní školy na svém území. Projekty z této výzvy jsou realizovány napříč celou Českou republikou. Zapojily se obce s rozšířenou působností a místní akční skupiny od Krušných hor přes Český ráj po Beskydy, města ze všech krajů i samostatné městské části hlavního města Prahy, což ukazuje, že tyto aktivity mají smysl a jsou v území vítané,“ uzavírá Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Více informací o výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Archiv novinek