Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Ohlédnutí za jazykovou konferencí: Jaký význam mají mezinárodní fóra odborníků? / 09. 10. 2017 /

První ročník mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, který pořádal NIDV ve spolupráci s MŠMT v roce 2012, tematicky reflektoval dobu, kdy jsme v jazykovém vzdělávání museli ještě bojovat o navrácení a prosazení vícejazyčnosti do školních kurikul – zprvu o zavedení druhého cizího jazyka jako volitelného předmětu a následně o zavedení povinného druhého cizího jazyka na základních školách. S dalšími ročníky se rozrůstal se také okruh témat, z nichž většina dnes patří v jazykovém vzdělávání mezi priority: jmenujme např. jazykovou propedeutiku, využívání metody CLIL, výuku odborných cizích jazyků na středních školách, výuku cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, využívání digitálních technologií ve výuce cizích jazyků, zapojení rodilých mluvčí do výuky, jazykovou komunikaci v krizových situacích, ale také roli překladatelů a tlumočníků, mezinárodní projekty a spolupráci škol v projektech Erasmus a Erasmus+, eTwinning, jazykové soutěže atd.

Dnešní učitel, učitele cizích jazyků nevyjímaje, se musí vypořádat s celou řadou didaktických a pedagogických výzev týkajících se nejen jeho oboru či předmětu, ale především širokého okruhu témat a kompetencí, které ke své výchovné a pedagogické práci musí zvládat.

Jak řekla ve svém vystoupení v úvodu konference ředitelka NIDV Helena Plitzová, jedním z hlavních poslání NIDV je poskytovat učitelům profesní podporu: dnes již nikoliv pouze ve formě nabídky dalšího vzdělávání, ale do budoucna stále více i v jiných podobách, jako jsou metodická podpora zaměřená na zvládání kritických míst ve výuce či na zavádění nových metod a forem výuky, konzultace se zkušenými odborníky z oboru, zprostředkovávání příkladů inspirativní praxe, tutoring, vzájemné učení, náslechy, setkávání a sdílení zkušeností s kolegy. To vše a mnohem více by měl učitelům a školám poskytnout připravovaný celostátní systém metodických kabinetů, díky kterému bude v jednotlivých oborech vzdělávání zajištěn také efektivní přenos podstatných informací z celostátní úrovně k pedagogické veřejnosti na úrovni krajů a škol.​

Konference, jakou byla i ta letošní, pak navíc otevírají široký prostor pro prezentaci zahraničních zkušeností, které mohou být v kontextu hledání řešení zásadních otázek a funkčních modelů vzdělávání v českém školství inspirativní a nepostradatelné. Projevilo se to především v rámci osmi pracovních dílen, které se uskutečnily v návaznosti na konferenci v NIDV, na MŠMT a v Domě zahraniční spolupráce a pro které poskytly své zázemí i všechny zúčastněné zahraniční kulturní instituty.

 

Pódiová diskuse k přípravě budoucích učitelů se v rámci konferencí spolupořádaných NIDV uskutečnila poprvé a sklidila velký ohlas
Pódiová diskuse k přípravě budoucích učitelů se v rámci konferencí spolupořádaných NIDV uskutečnila poprvé a sklidila velký ohlas


Úvodní slova na konferenci přednesli ministr školství Stanislav Štech, ředitelka NIDV Helena Plitzová a Kristina Cunninghsam z Evropské komise v Bruselu


Aktivity NIDV v oblasti cizích jazyků představila hlavní garantka oblasti jazykové vzdělávání Jana Berkovcová


Katharina Schlamp z Německa představila systém podpory učitelů (hlavně začínajících) v některých spolkových zemích, který by se pro naše školství mohl stát modelovým vzorem


Salvador Almadana z Institutu Cervantes hovořil o zvyšování kvalifikace učitelů španělštiny


Kristina Cunningham z Evropské komise představila projekty EU na podporu jazykového vzdělávání


Stéphane Grivelet z Francie se zabýval problematikou generační výměny učitelů


Michael Conolly z Velké Británie přiblížil profesní podporu učitelů v kontextu britského školství

 

Archiv novinek