Další systémové projekty OP VVV

Na této stránce zveřejňujeme základní informace o dalších systémových projektech financovaných v rámci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se konkrétně o tyto projekty: Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR), Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, Podpora práce učitelů (PPUČ) a Komplexní systém hodnocení. Informace budou postupem doby přibývat.

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Projekt P-KAP je zaměřen na podporu vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souladu se vzdělávací strategií MŠMT. Má za cíl zajistit metodickou podporu při využívání akčního plánování na úrovni kraje i škol. Byl zahájen v roce 2016, potrvá do r. 2021. Nositelem metodické podpory je Národní ústav pro vzdělávání. V rámci projektu poskytuje metodickou   podporu:

a)  krajům při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání,

b) středním a vyšším odborným školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní   plány aktivit   a   školní akční plány   (PA a ŠAP).

Více zde.

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu, provázanost, srovnatelnost a efektivitu poradenských služeb v českém školství. Projekt má vzhledem ke svému systémovému zaměření příležitost komplexně reagovat na nyní probíhající legislativní změny, poskytnut poradenskému systému v tomto období potřebnou dostatečně rozsáhlou podporu, přinášet další prostředky a metodické vedení pro poradenskou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posílit možnost poradenského systému vstupovat do veškerých probíhajících kroků a projekt také důkladně analyticky vyhodnotí probíhající změny (např. stávající podmínky ŠPZ pro práci, systém podpůrných opatření, revizní systém apod.)

Nově připravený systém podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky jejich vzdělávání, vychází z předpokladu dalšího rozvoje poradenské a intervenční péče poskytované ve spolupráci školských poradenských zařízení (ŠPZ), škol a dalších partnerů ve vzdělávacím systému. Projekt vytváří kvalitní podmínky pro tento rozvoj.

Seznam škol zapojených do aktivit projektu je zveřejněn zde:

http://www.nuv.cz/kipr/seznam-skol-podle-kraju-1

Více zde.

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Projekt vyváří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky (ASZ) v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL). Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření.

Účelem předkládaného projektu je zajistit plnou integraci tématu IKV do komplexu podpory a intervence poskytovaných Agenturou v územích se SVL. Hlavním cílem projektu je v do projektu zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů IKV na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni.

Více zde.

IPs Podpora práce učitelů (PPUČ)

Projekt poskytuje metodickou podporu pro čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Materiály k jednotlivým gramotnostem projekt zveřejňuje na příslušné stránce metodického portálu rvp.cz, viz stránka www.gramotnostiproucitele.cz ve třech speciálech pro jednotlivé výše uvedené gramotnosti. Na rvp.cz je dále možné učitele a odborníky v oblasti základních gramotností zapojit do online diskusních skupin (tzv. online „společenství praxe“). Systémový projekt Podpora práce učitelů také minimálně dvakrát ročně pořádá tři odborné panely pro jednotlivé gramotnosti, akce jsou otevřené všem zájemcům a reflexe je zveřejněna na stránce www.gramotnostiproucitele.cz.

Více zde.

IPs Komplexní systém hodnocení

Projekt realizuje Česká školní inspekce. Výsledkem realizace projektu bude další propojení externího a interního hodnocení škol (a vybraných školských zařízení) na všech úrovních, tedy na úrovni hodnocení vzdělávací soustavy České republiky, kde je externí hodnocení vykonáváno prostřednictvím mezinárodních šetření (zejména PISA, PIRLS, TIMSS a TALIS, jejichž realizace v rámci České republiky je rovněž součástí projektu) a interní hodnocení v tomto kontextu realizuje Česká školní inspekce, a na úrovni hodnocení školy, kde externí hodnocení zajišťují Česká školní inspekce a zřizovatel a interní hodnocení je prováděno autoevaluačními nástroji. Dopracovány budou také metodiky k využití modelu kvalitní školy a na něj navázaných kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a zpracovány budou příklady inspirativní praxe v konkrétních oblastech činností reálných českých škol.

Více zde.